Algemene voorwaarden Afslankstudio FEM

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder

a. ‘Afslankstudio’, Afslankstudio FEM (KVK 68757174), gevestigd en kantoorhoudende te (5427 HN) Boekel aan het adres Veenmos 75; en

b. ‘Cliënt(e), het toekomst Afslankstudio FEM-lid.                    

Artikel 2 Dienstverlening

Afslankstudio stelt gedurende de duur van de overeenkomst en tijdens de openingsuren van Afslankstudio aan Cliënt(e), de voor het pakket, respectievelijk programma, benodigde ruimten, de apparatuur en het personeel ter beschikking en reserveert in het kader van het afgesproken pakket, respectievelijk programma, de betreffende tijd en de benodigde apparatuur.

Artikel 3 Annulering en te laat komen

a. Tot uiterlijk 24 uur voorafgaand aan een behandeling kan Cliënt(e), de behandeling uitsluitend telefonisch annuleren. Indien Afslankstudio niet uiterlijk 24 uur van tevoren een telefonische annulering van Cliënt(e) heeft mogen ontvangen, is Afslankstudio gerechtigd de volledige prijs van de afgesproken behandeling aan Cliënt(e) in rekening te brengen, zonder enig recht tot restitutie.
b. Indien Cliënt(e) te laat komt bij een afgesproken behandeling, is Afslankstudio gerechtigd de verloren tijd in te korten op de duur van de behandeling.

Artikel 3 Betalingsverplichting

a. Zoals vermeld op het inschrijfformulier dient Cliënt(e) tijdig voor betaling te hebben zorggedragen. Indien Cliënt(e) niet uiterlijk binnen 7 dagen na de vervaldatum alsnog voor betaling heeft zorggedragen, zijn alle verschuldigde en nog niet voldane (termijn)bedragen zonder aanvullende berichtgeving per direct opeisbaar, te vermeerderen met de wettelijke rente en zowel de in als buiten gerechtelijke incassokosten.

b. Het niet gebruikmaken van een behandeling of een deel daarvan, ontslaat Cliënt(e) geenszins, noch gedeeltelijk, van diens betalingsverplichting.

c. Bij niet betaling van het overeengekomen (termijn)bedrag, is Afslankstudio gerechtigd diens werkzaamheden op te schorten totdat de volledige betaling van de openstaande bedragen (met inbegrip van de eventueel verschuldigde wettelijke rente en zowel de in als buitengerechtelijke incassokosten) heeft plaatsgevonden.

d. De overeengekomen pakket, respectievelijk programma, prijzen kunnen telkens op de eerste dag van het volgende kalenderjaar door Afslankstudio worden gewijzigd.

Artikel 4 Tijdelijke onderbreking

In geval van ziekte of andere dringende of zwaarwegende redenen, te beoordelen door of namens Afslankstudio, kan het pakket, respectievelijk programma, in onderling overleg tijdelijk worden stilgelegd. De betalingstermijnen dienen echter te allen tijde, conform artikel 3 van deze algemene voorwaarden, te worden voldaan voor de overeengekomen tijdstippen.

Artikel 5 Verklaring cliënt(e)

Cliënt(e) verklaart zich gezond te voelen en in staat te zijn om de oefeningen liggend te kunnen uitvoeren. Schade welke voort mocht vloeien uit het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie door Cliënt(e) hieromtrent, komen uitdrukkelijk voor eigen rekening en risico van Cliënt(e).

Artikel 6 Aansprakelijkheid

a. Afslankstudio accepteert geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van lichamelijk letsel en/of verlies c.q. beschadiging van meegebrachte zaken. Afslankstudio is jegens Cliënt(e) niet aansprakelijk voor enige schade tenzij deze te wijten is aan opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid van afslankstudio.

b. In elk geval zal het bedrag van de schadevergoeding beperkt zijn tot het maximumbedrag zoals opgenomen in de door de studio afgesloten (wettelijke) aansprakelijkheidsverzekering.

c. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis of het nalaten waaruit de schade direct of indirect voortvloeit.

Artikel 7 Gebruik persoonsgegevens

a. Op grond van de huidige AVG is beroepsmatig gebruik van gegevens van Cliënt(e) zonder melding niet toegestaan. Cliënt(e) gaat akkoord met elektronische gegevensuitwisseling en realiseert zich dat, ondanks alle door Afslankstudio in acht genomen veiligheidsvoorzieningen, er geen absolute zekerheid tegen raadpleging door onbevoegden gegeven kan worden.

Artikel 8 Slotbepalingen

a. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.

b. Afslankstudio is te allen tijde bevoegd wijzigingen in onderhavige algemene voorwaarden aan te brengen. Deze treden in werking op het daarvoor aangekondigde tijdstip.

c. Onderhavige algemene voorwaarden worden voorafgaand aan ondertekening van het inschrijfformulier aan Cliënt(e) verstrekt, alsmede zijn deze raadpleegbaar op de website www.afslankstudiofem.nl.

Contact